Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 7 december 2015.

Algemene Voorwaarden The Blogidea Factory B.V., gevestigd aan Nieuwe Markt 49E, 4701AD, te Roosendaal, ingeschreven bij de KvK onder nummer 20119938.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden : De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

The Blogidea Factory B.V. : The Blogidea Factory B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 20119938.

Dienst : Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die The Blogidea Factory B.V. voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Honorarium : De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.

Opdracht : De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever : Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Overeenkomst : Elke overeenkomst gesloten tussen The Blogidea Factory B.V. en de opdrachtgever.

Artikel 1 Werkingssfeer

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen The Blogidea Factory B.V. en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met The Blogidea Factory B.V., voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden The Blogidea Factory B.V. en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met The Blogidea Factory B.V. zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en/of offertes

1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2. The Blogidea Factory B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is The Blogidea Factory B.V. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij The Blogidea Factory B.V. anders aangeeft.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht The Blogidea Factory B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3 Totstandkoming en duur overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van The Blogidea Factory B.V.

2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4 Wijziging overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt The Blogidea Factory B.V. de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. The Blogidea Factory B.V. zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal The Blogidea Factory B.V. de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

4. Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal The Blogidea Factory B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal The Blogidea Factory B.V. proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

5. The Blogidea Factory B.V. zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan The Blogidea Factory B.V. kunnen worden toegerekend.

6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en The Blogidea Factory B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst

1. The Blogidea Factory B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. The Blogidea Factory B.V. heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. The Blogidea Factory B.V. heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft The Blogidea Factory B.V. het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is The Blogidea Factory B.V. niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft The Blogidea Factory B.V. het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan The Blogidea Factory B.V..

7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft The Blogidea Factory B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

8. De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6 Honorarium

1. Het Honorarium en/of tarieven is in euro's uitgedrukt, {hono_btw} BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

2. Het Honorarium is inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium en/of tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van The Blogidea Factory B.V..

4. Van alle bijkomende kosten zal The Blogidea Factory B.V. tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 7 Wijziging honorarium

1. Indien The Blogidea Factory B.V. bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is The Blogidea Factory B.V. gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

2. Indien The Blogidea Factory B.V. het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3. Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op The Blogidea Factory B.V. rustende verplichting ingevolge de wet;

de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

the Blogidea Factory B.V. alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

4. De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

5. The Blogidea Factory B.V. zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. The Blogidea Factory B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 8 Uitvoeringstermijnen

1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de The Blogidea Factory B.V. opgegeven termijn.

2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

3. Indien The Blogidea Factory B.V. gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan The Blogidea Factory B.V. heeft verstrekt.

4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever The Blogidea Factory B.V. schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij The Blogidea Factory B.V. alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat The Blogidea Factory B.V. zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat The Blogidea Factory B.V. binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 6 Betaling

1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door The Blogidea Factory B.V. aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels een online betaalsysteem.

2. Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

3. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

4. The Blogidea Factory B.V. en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van The Blogidea Factory B.V. en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens The Blogidea Factory B.V. onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 Incassokosten

1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft The Blogidea Factory B.V. in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8 Opschorting

1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft The Blogidea Factory B.V. het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. Voorts is The Blogidea Factory B.V. bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

na het sluiten van de Overeenkomst The Blogidea Factory B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van The Blogidea Factory B.V. kan worden gevergd.

3. The Blogidea Factory B.V. behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Ontbinding

1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is The Blogidea Factory B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Voorts is The Blogidea Factory B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

na het sluiten van de Overeenkomst The Blogidea Factory B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van The Blogidea Factory B.V. kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van The Blogidea Factory B.V. kan worden gevergd;

de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;

de Opdrachtgever komt te overlijden.

3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van The Blogidea Factory B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien The Blogidea Factory B.V. de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is The Blogidea Factory B.V. niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door The Blogidea Factory B.V. geleden schade.

Artikel 10 Overmacht

1. Een tekortkoming kan niet aan The Blogidea Factory B.V. of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop The Blogidea Factory B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor The Blogidea Factory B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door The Blogidea Factory B.V. in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

4. The Blogidea Factory B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat The Blogidea Factory B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

6. Zowel The Blogidea Factory B.V. als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt The Blogidea Factory B.V. zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

8. Indien The Blogidea Factory B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is The Blogidea Factory B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 11 Onderzoek en reclame

1. De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan The Blogidea Factory B.V. gemeld te worden.

3. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan The Blogidea Factory B.V. gemeld te worden.

4. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

5. De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever terugzenden van de gebrekkige zaak zal The Blogidea Factory B.V. aan de Opdrachtgever vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door The Blogidea Factory B.V. nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Opdrachtgever The Blogidea Factory B.V. niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever The Blogidea Factory B.V. binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. The Blogidea Factory B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van The Blogidea Factory B.V..

2. The Blogidea Factory B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

3. The Blogidea Factory B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat The Blogidea Factory B.V. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor The Blogidea Factory B.V. kenbaar behoorde te zijn.

4. Indien The Blogidea Factory B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van The Blogidea Factory B.V. beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door The Blogidea Factory B.V. aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat The Blogidea Factory B.V. overeenkomstig de verzekering draagt.

5. De Opdrachtgever dient de schade waarvoor The Blogidea Factory B.V. aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan The Blogidea Factory B.V. te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens The Blogidea Factory B.V. vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 13 Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart The Blogidea Factory B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

2. Indien The Blogidea Factory B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden The Blogidea Factory B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van The Blogidea Factory B.V. en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 14 Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens The Blogidea Factory B.V. en de door The Blogidea Factory B.V. (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artiekl 15 Intellectuele eigendom

1. The Blogidea Factory B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

2. The Blogidea Factory B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16 Privacy en cookies

1. De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan The Blogidea Factory B.V. verstrekt en The Blogidea Factory B.V. verzamelt, zal The Blogidea Factory B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

2. The Blogidea Factory B.V. mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

3. Bij het bezoeken van onze website kan The Blogidea Factory B.V. informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

4. De informatie die The Blogidea Factory B.V. verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

5. Het is The Blogidea Factory B.V. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

6. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak The Blogidea Factory B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en The Blogidea Factory B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is The Blogidea Factory B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

7. De Opdrachtgever gaat akkoord dat The Blogidea Factory B.V. de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

8. The Blogidea Factory B.V. behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 17 Nieuwsbrief

1. De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

2. De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

3. De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.

4 .De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij The Blogidea Factory B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

3. Geschillen tussen The Blogidea Factory B.V. en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 19 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 20119938.

Zie ook de Privacy verklaring